A szabadkai Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége önkéntes, civil, non-profit, szakmai, párton kívüli érdekszervezet, mely szakegyesületeket és egyéb egyesületeket tömörít. A Szövetség több magán és jogi személy szabad társulásán alapul, megalakulásának célja a közös és általános, az alkotmány vagy törvény által nem tiltott, érdekek és célok megvalósítása.


A Szövetség az illetékes szervnél van bejegyezve.


A Szövetség céljai:
A Szövetség tagegyesületeinek tömörítése a szakmai tudás növelésének érdekében, valamint megfelelő társadalmi státusz biztosítása számukra, összhangban azok hozzájárulásával Szabadka és a szélesebb régió társadalmi-gazdasági, tudományos-technológiai fejlődéséhez.
A Szövetség tagjai olyan szakmai egyesületek, melyek az általánosan ismert és elismert szakmákat képviselik.
A Szövetség tagjai nem lehetnek érdekszervezetek és hasonló polgári egyesületek.
a Szövetség vagyonáról és ingatlanairól való gondoskodás,
a tagegyesületek tevékenységi programjának megvalósítása és a komplementáris szakmák összekötése, a szakegyesületek munkájának koordinálása által
együttműködés más szakegyesületekkel belföldön és külföldön egyaránt,
szakmai segítségnyújtás, tanácsadói tevékenységek és különböző előadások, tanfolyamok és hasonló tematikai találkozók szervezése, melyek jelentőséggel bírnak a Szövetség vagy egyes szakegyesületek szempontjából,
a Szövetség és tagegyesületek megerősítése, tudományos és szakmunkák, folyóiratok és hasonló publikációk szerkesztésével és megjelentetésével a Szövetség vagy egyes szakegyesületek számára,
egyéb tevékenységek és feladatok, melyek jelentősek a Szövetség vagy a szakegyesületek számára és melyek összhangban állnak a törvénnyel és a Szövetség Alapszabályzatával
a civil társadalom megerősítése, logisztikai és egyéb támogatói tevékenység végzésével a tagegyesületek számára (rendes tevékenység, hazai és külföldi pályázatok a projektumok finanszírozására).


A kitűzött célok megvalósítása során a Szövetség:

koordinálja a szakegyesületek és társulatok /a továbbiakban: egyesületek/ munkáját, fejleszti a tagegyesületek és szakegyesületek tevékenységi programjának közös megvalósítását, összhangban azok Alapszabályzatával,
koordinálja az egyesületek munkáját és közösen végzi azokat a szervezési, adminisztratív, szakmai és egyéb feladatokat melyekkel a tagegyesületek megbízzák összhangban Alapszabályzatukkal,
koordinálja a tagegyesületek munkáját: tanácsadás, iránymutatás és szakmai segítségnyújtás a közös adminisztratív és szervezési tevékenységekben, melyekkel a tagegyesületek megbízzák összhangban Alapszabályzatukkal,
megszervezi és elvégzi könyvek, brosúrák és egyéb kiadványok publikálását,
megszervezi és elvégzi folyóiratok és egyéb időszakos kiadványok publikálását,
együttműködik gazdasági és egyéb szervezetekkel, valamint a Szövetség vagy tagegyesületek magasabb szintű társulásaival,
kapcsolatot teremt és tart fönn hasonló nemzetközi szervezetekkel, megszervezi a szakemberek, kiadványok és hasonlók cseréjét,
bérbeadja ingatlanját, mely fölött használati joggal rendelkezik
kiadja termeit összejövetelek, képzések és hasonlók szervezése céljából,
konferenciákat, szimpóziumokt, kiállításokat és hasonló programokat szervez saját és a tagegyesületei tevékenységének keretében,
közvetít a tudás és technológiai transzfer folyamataiban a Szövetség tagjai számára, valamint azokban a vállalatokban és egyéb szervezetekben ahol a tagok munkaviszonyban vannak,
rendes iskoláztatási rendszeren kívüleső képzést végez az egyes tagegyesületek külön programjai által,
kutatást és kisérleti fejlesztést végez a természet- és társadalomtudományokban,
ösztönzi és segíti azokat a tevékenységeket és kezdeményezéseket, melyek a környezetvédelemmel, az össz energia típus ésszerű felhasználásával és hasonlókkal kapcsolatos,
tevékenykedik a tagok szakmai továbbképzése terén, annak érdekében, hogy azok sikeresen leküzdjék a szakmai, szervezési és társadalmi feladataikat azokon a területeken melyeken a Szövetség tagegyesületei tevékenykednek,
megvitatja és fogganatosítja azokat az intézkedéseket melyek javítják tagegyesületeinek munkafeltételeit,
felveszi a kapcsolatot a megfelelő igazgatási szervekkel, kamarákkal és más intézményekkel, annak érdekében, hogy sikeresen megoldja a Szövetség tagegyesületeinek tevékenysége során felmerülő kérdéseket,
segíti környezetében a gazdasági szervezeteket és intézményeket a szakemberek képzésével kapcsolatos problematika megoldásának céljából,
a korszerű technológiák alkalmazásáak érdekében tevékenykedik,
védi tagegyesületeinek érdekeit a szolgáltatások felhasználóival kapcsolatos viszonyokban,
népszerűsíti az új technológiák alkalmazását a Szövetség tagegyesületeinek tevékenységi körében,
interdiszciplináris csoportokat alakít szakemberekből a környezetben található szakmai problémák megoldásának céljából,
marketing tevékenységet végez a tagok tevékenységi területével összhangban,
tervezési és tanácsadói tevékenységet végez a tagok tevékenységi területével összhangban,
adatfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatást nyújt saját számítógépes felszerelésén, saját szükségleteire, valamint azoknak a megbízóknak a számára akik nem tagjai a Szövetségnek,
atesztelést végez a törvény által előírt területeken a Szövetség tagegyesületeinek tevékenységén belül,
képzéseket, tanfolyamokat és kiegészítő oktatást szervez a szakemberek számára,
követi a pályázatokat a tagegyesületek, Szövetség és mások projektumainak finanszírozása érdekében,
elkészíti a pályázati anyagot a különböző projektumok finanszírozására kiírt pályázatokon való részvételhez (a Szövetség, tagegyesületek, külső megrendelők számára),
az előző pontban említett pályázatok megvalósítása
egyéb feladatokat is ellát, melyek összefüggésben állnak célkitűzéseivel, valamint olyan feladatokat melyekkel az egyes tagegyesületek bízzák meg tevékenységi körükön belül.


A Szövetség 3 szervezési részlegből áll:
- administztratív, melyet a szervező titkár irányít
- pénzügyi, melyet a könyvelő irányít
- projektumok részlege, melyet a menedzser irányít
A részlegek megfelelő szakembereket (dolgozókat) alkalmaznak azokról a tevékenységi területekről, melyek ellátására a részleg alakult.


A Szövetség tagjai az Észak-bácskai Körzet és más körzetek (községek és városok) területén tevékenykedő szakegyesületek és társulatok.
A szakegyesületeknek és társulatoknak lehetnek alosztályai és csoportjai összhangban okirataikkal.

A Szövetség tagja lehet miden olyan szakegyesület és társulat, mely elfogadja a Szövetség Alapszabályzatát.
Az új tag belépésekor aláírva a belépési nyilatkozatot, egyidejűleg aláír egy nyilatkozatot arról, hogy elfogadja a Szövetség Alapszabályzatát és más okiratait, a Szövetség dokumentáció vezetésével kapcsolatos módszerét, a Szövetség helyiségeinek és felszerelésének módját, valamint egyetért a többi, a Szövetség munkáját illető fontosabb kérdésekben.
A Szövetség tagjai olyan szakmai egyesületek, melyek az általánosan ismert és elismert szakmákat képviselik. A potenciális tagegyesület, nem adhatjá át felvételi kérlemét a Szövetségbe azelőtt, hogy lejárna az illetékes szervnél történő bejegyzésének napjától számított 1 év.
A Szövetség tagegyesületei rendelkezhetnek teljes jogú tagsággal vagy tiszteletbeli tagsággal.
A Szövetség tagjai nem lehetnek érdekszervezetek vagy hasonló civil szervezetek A Szövetségbe történő felvételről a határozatot a Szövetség Igazgató Bizottsága hozza meg, melyről értesíti a Közgyűlés elnökét, a Szövetség Közgyűlése pedig megerősíti a tagságot az első soronkövetkező ülésén. A felvételi eljárás során,a potenciális tagegyesület köteles lehetővé tenni a Szövetség Igazgató Bizottsága számára, hogy betekinthessen alapító okirataiba, valamint hogy jelentést adjon át addigi tevékenységéről. Az Igazgató Bizottság elutasíthatja a kérelmet, ha a potenciális tagegyesület céljai és tevékenysége nincsenek összhangban a Szövetség céljaival.
A tagság úgy érhető el, hogy a szakegyesület jogi képviselője aláírja a belépési nyilatkozatot és benyújtja Alapszabályzatát. Szükség esetén fel lehet kérni a Szövetség Felügyelő Bizottságát arra, hogy kivizsgálja a tagegyesület anyagi helyzetét is.
A tagegyesület kiléphet a Szövetségből, átadva a jogi képviselője által aláírt kilépési nyilatkozatot, a Szövetség Közgyűlése pedig megerősíti ezt az eslő soronkövetkező ülésén.

A Szövetség tagegyesületeinek jogai és kötelezettségei a következők:
a többi szakegyesülettel egyenrangúan részt vegyen a Szövetség céljainak és feladatainak megvalósításában,
közvetlenül részt vegyen a Közgyűlés munkájában és döntéshozatalában,
képviselőjén keresztül képviseltetve legyen a Szövetség munkájában,
időben és teljes mértékben tájékoztatva legyen a Szövetség munkájáról és aktivitásairól,
aktívan hozzájárul a Szövetség céljainak, feladatainak és tevékenységének a megvalósításához,
minden év február 28.-ig jelentést nyújt be a tevékenységéről az Igazgató Bizottság által meghatározott formának megfelelően,
érdeklődésének és lehetőségeinek megfelelően részt vesz a Szövetség aktivitásaiban és tevékenységeiben,
rendszeresen fizeti a tagsági díjat,
betartja a Megegyezés 11. pontjának határozatait.
egyéb feladatokat is ellát, melyet a Szövetség Igazgató Bizottságának felkérésére vállalt el,

A Szövetség tevékenysége nyilvános.
Az Igazgató Bizottság gondoskodik a szakegyesületek rendszeres tájékoztatásáról a Szövetség munkájával és aktivitásaival kapcsolatban, közvetlenül vagy belső kiadványokon, illetve a nyilvánosság számára kiadott nyilatkozatokon keresztül.


Céljainak megvalósítása érdekében a Szövetség felveszi a kapcsolatot és együttműködik más szakmai, tudományos, oktatási, ökológiai, közgazdasági, informatikai, egészségügyi, könyvelési és hasonló egyesületekkel és szervezetekkel bel- és külföldön.
A Szövetség betagosodhat olyan nemzetközi egyesületekbe, melyeknek ugyanazok vagy hasonló céljai és munkamódszerei vannak mint a Szövetségnek, az erre vonatkozó döntést a Szövetség Közgyűlése hozza meg.