Savez strukovnih društava i udruženja Subotica je dobrovoljna, nevladina, neprofitna, strukovna, interesna, profesionalna, vanstranačka organizacija koja okuplja strukovna udruženja i sl. Savez je zasnovan na slobodi udruživanja više fizičkih i pravnih lica, osnovan radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkih i opštih interesa i ciljeva, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.
Savez je registrovan kod nadležnog organa.


Ciljevi Saveza su:
okupljanje članova članica Saveza u cilju uvećanja stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u društvu na bazi njihovog doprinosa društveno -ekonomskom, naučno - tehnološkom i privrednom razvoju Subotice i šire,
članice Saveza po pravilu mogu biti strukovna udruženja građana određene profesije ili struke koja proizilazi iz oblasti opšte poznatih i priznatih profesija.
Članice Saveza ne mogu biti interesne organizacije i udruženja građana.
staranje o imovini i objektima Saveza,
ostvarivanje programa delovanja članica i povezivanje komplementarnih struka putem koordiniranja rada strukovnih društava i udruženja
saradnja sa drugim strukovnim društvima i udruženjima van područja delovanja Saveza, u zemlji i inostranstvu,
stručna pomoć, savetodavne aktivnosti i održavanje raznih predavanja, seminara, kurseva i sličnih tematskih susreta od značaja za Savez ili pojedino strukovno društvo ili udruženje,
osnaživanje Saveza i članica putem organizovanja i publikovanja naučnih i stručnih radova, časopisa, ili drugih prigodnih vrsta publikacija za Savez ili pojedino strukovno društvo ili udruženje,
drugi poslovi i zadaci od interesa za Savez ili strukovno društvo i udruženje u skladu sa zakonom i ovim Statutom
osnaživanje civilnog društva davanjem logističke i druge podrške članicama (redovan rad, domaći i strani konkursi za finansiranje projekata).


U ostvarivanju postavljenih ciljeva Savez:

koordinira rad strukovnih društava i udruženja /u daljem tekstu: društva/, razvija zajedničko obavljanje programa poverenih delatnosti članica i strukovnih udruženja u skladu sa njihovim Statutom,
koordinira rad društava i vrši zajedničko obavljanje organizacionih, administrativno stručnih i drugih poslova koje povere članice u skladu sa njihovim Statutom,
koordinira rad društava: davanje saveta, usmeravanje u radu i pomoć u zajedničkim poslovima stručno administrativne i organizacione prirode koje društva povere Savezu u skladu sa njihovim Statutom,
organizuje i vrši izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija,
organizuje i vrši izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja,
sarađuje sa privrednim i drugim organizacijama i višim oblicima asocijacija Saveza ili društva članica,
uspostavlja i razvija saradnju sa srodnim međunarodnim organizacijama, organizuje razmenu stručnjaka, publikacija i sl.,
izdaje u zakup poslovni prostor nad kojim ima pravo korištenja
izdaje u zakup poslovni prostor radi održavanja sastanaka, seminara i slično,
organizuje kongrese, simpozijume, izložbe i slične programe iz okvira svog delovanja i delovanja pojedinih društava,
posreduje u prenošenju znanja i tehnologija na stručne kadrove, na članove Saveza, preduzeća i druge organizacije u kojima su članovi zaposleni,
vrši obrazovanje van sistema redovnog školovanja putem posebnih programa pojedinih članica,
obavlja istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim i društvenim naukama,
radi na podsticanju i pomaganju onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na zaštitu životne sredine, racionalizaciju potrošnje svih vrsta energija i sl.,
radi na stručnom usavršavanju svojih članova i njihovom osposobljavanju, u cilju uspešnog savlađivanja stručnih, organizacionih i društvenih zadataka u oblastima delovanja članica Saveza,
razmatra i preduzima mere za poboljšanje uslova rada svojih članova,
nastupa pred odgovarajućim organima uprave, komorama i ostalim institucijama u cilju uspešnog rešavanja pitanja iz oblasti delovanja članica Saveza,
privrednim organizacijama i ustanovama pomaže u svom okruženju u cilju rešavanja problematike u oblasti obrazovanja kadrova,
radi na primeni savremenih tehnologija i prilagođavanja istim,
zastupa interese svojih članova u odnosima sa korisnicima usluga,
popularizuje primenu novih tehnologija iz oblasti delovanja članica Saveza,
formira interdisciplinarne timove stručnjaka za rešavanje stručnih problema u okruženju,
obavlja poslove marketinga iz oblasti delovanja članica,
vrši projektantske i konsalting usluge iz oblasti delovanja članica Saveza,
vrši usluge obrade podataka na vlastitoj računarskoj opremi, za svoje potrebe kao i drugim korisnicima izvan Saveza
obavlja poslove atestiranja zakonom propisanih oblasti u okvirima delovanja članica Saveza,
organizuje seminare i kurseve za dopunsko obrazovanje stručnjaka,
praćenje konkursa za finansiranje projekata za članice, Savez i druge,
priprema dokumentaciju za učešće na konkursima za finansiranje različitih projekata (za potrebe Saveza, članica, korisnika izvan Saveza),
realizacija projekata iz prethodne tačke
obavlja i druge poslove koji proizilaze iz postavljenih ciljeva kao i poslove koje Savezu iz okvira svojih delatnosti povere pojedina društva.


Savez se organizuje u 3 odelenja:
- administrativno, kojim rukovodi organizacioni sekretar
- finansijsko, kojim rukovodi knjigovođa
- odelenje projekata, kojim rukovodi menadžer
Odelenja zapošljavaju odgovarajuće stručnjake (radnike) iz oblasti za koja se odelenja osnivaju.


Članovi Saveza su strukovna društva i udruženja sa teritorije Severno bačkog okruga i drugih okruga (opština i gradova) koji gravitiraju Severno bačkom okrugu.
Strukovna društva i udruženja mogu imati svoje strukovne podružnice i sekcije u skladu sa svojim aktima.

Član Saveza može biti svako strukovno društvo ili udruženje koje prihvata Statut Saveza.
Stupanjem u članstvo potpisujući pristupnicu novi član potpisuje izjavu o prihvatanju odredaba Statuta i drugih akata Saveza, o načinu vođenja dokumentacije Saveza, o načinu korištenja prostorije i opreme Saveza kao i o drugim bitnim pitanjima za rad Saveza.
Članice Saveza po pravilu mogu biti strukovna udruženja građana određene profesije ili struke koja proizilazi iz oblasti opšte poznatih i priznatih profesija. Potencijalna članica ne može podneti inicijativu za prijem u Savez pre isteka roka od 1 god. od dana upisa osnivanja kod nadležnog organa.
Članice Saveza mogu imati status redovnog člana i počasnog člana.
Članice Saveza ne mogu biti interesne organizacije i slična udruženja građana.
Odluku o prijemu u Savez donosi Izvršni odbor Saveza i o tome obaveštava predsednika Skupštine, a Skupština Saveza potvrđuje članstvo na sledećem prvom svom zasedanju. U okviru procedure prijema potencijalne članice su dužne omogućiti uvid Izvršnom odboru Saveza u svoja osnovna akta, te predati izveštaj o dosadašnjem radu. Izvršni odbor može odbiti inicijativu ukoliko se ciljevi i aktivnosti potencijalne članice ne uklapaju u ciljeve Saveza.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice ovlašćenog predstavnika stručnog društava ili udruženja i podnošenjem Statuta strukovnog udruženja - članice. U slučaju potrebe može se tražiti od Nadzornog odbora Saveza da se ispita i bonitet članice.
Član Saveza može istupiti iz Saveza davanjem pismene izjave ovlašćenog predstavnika o izstupanju, a Skupština Saveza potvrđuje istupanje na prvom sledećem zasedanju.

Prava i obaveze članica Saveza su da:
ravnopravno sa drugim članicama učestvuje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza,
neposredno učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini,
putem svojih predstavnika bude zastupljena u radu Saveza,
bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Saveza,
aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva, zadataka i delatnosti Saveza,
predaju izveštaj o radu do 28. februara svake godine po formi koju utvrđuje Izvršni odbor,
učestvuje u skladu sa interesovanjem i mogućnostima u aktivnostima i delatnostima Saveza,
uredno plaća članarinu,
se pridržava odredaba Sporazuma iz člana 11.
obavlja i druge poslove koje je prihvatio na predlog Izvršnog odbora Saveza,

Rad Saveza je javan.
Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju strukovnih društava i udruženja o radu i aktivnostima Saveza, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.


Radi ostvarivanja svojih ciljeva Saveza uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim, ekološkim, ekonomskim, informatičkim, medicinskim, računovodstvenim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Savez može pristupiti međunarodnim udruženjima koja imaju iste ili slične ciljeve i metode rada kao Savez, o čemu odluku donosi Skupština Saveza.