HUSRB/1203/222/071

HUSRB/1203/222/071

Vodeći korisnik: SAVEZ STRUKOVNIH DRUŠTAVA I UDRUŽENJA (9 Matije Korvina, 24000 Subotica, Srbija)
Projekt Partner 1: KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET (1. Park Tér, 6795 Bordány, Mađarska)
Projekt Partner 2: SZENT GELLÉRT TÁRSASÁG A KÜLHONI MAGYARSÁG TÁMOGATÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (7. 3/12. Lomnici u., 6723 Szeged, Mađarska)
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1203/222/071
Naziv projekta: “CIVILINFO” - Civilnо znаnjе zа uspеšnu prеkоgrаničnu sаrаdnju
Naziv projekta na engleskom jeziku: Civil knowledge for the successful cross border cooperation (CIVILINFO)
Trajanje projekta: 1. januar 2013. – 31. decembar 2013.
Opis projekta: Podsticaj za izradu projekta je proizlašlo iz težnje da se uspostavi zajednička civilna saradnja između granice Srbije i Mađarske koja doprinosi početku širenja i deljenja stručnih iskustava kao i razvoja i jačanja civilnog društva dve zemlje. Opšti cilj projekta da je da generiše utemeljenije građanske odnose u pograničnoj oblasti, koja pruža priliku za oživljavanje civilne sfere regiona i za uspešnu građansku prekograničnu saradnju. Neposrednu ciljnu grupu čine članovi, zaposleni i koordinarori nevladinih organizacija Csongrad županije i Severnobačkog okruga. Osnovu projekta čine otvaranje i rad civilnih info centara u Subotici i Bordanju, izrada baza podataka NVO, sastavljanje priručnika za civile, razvoj nastavnog plana i programa za NVO, kao i na osnovu njega sprovođenje obuke. Izrada kratkih filmova o funkcionisanju NVO u raznim naseljima, organizovanje kampa, radionica i tribina imaju za cilj da pripreme NVO na intenzivnu međusaradnju NVO koja je karakteristična u EU i koja inicira Mađarsko-Srpsko prokogranično umrežavanje nevladinih organizacija, transfer dobre prakse i iskustva koje će generisati nove prekogranične civilne projekte u budućnosti.
Grad Subotica je u vidu pred i sufinansiranja pomagao u realizaciji projekta

"DOBRI SUSEDI STVARAJU ZAJEDNIČKU BUDUĆNOST"