„EUROLOGISTIC“ udruženje za poslovnu logistiku – Subotica

NAZIV UDRUŽENJA

„EUROLOGISTIC“ udruženje za poslovnu logistiku – Subotica

ADRESA

24000 Subotica, Matije Korvina 9

BROJ TELEFONA

+381 24 556-891  Fax.: +381 24 553-106

E-MAIL ADRESA

savezsd@tippnet.rs   ;  kondors@eunet.rs

WEB ADRESA

 
U toku je priprema posebene WEB stranice na Internetu !

PREDSEDNIK U-O UDRUŽENJA

Vlahović Zvonimir dipl.ing.

BROJ ČLANOVA i
osnivači

 
Ukupno: 12  - Osnivači : Vlahović Zvonimir dipl.ing.
Varkulja Laslo  dipl.mat.
Marjanov Milenko dipl.ing.

KRATAK OPIS UDRUŽENJA (godina osnivanja, ciljevi udruženja, ...)

 

Udruženje je osnovano 27.12.2010 godine sa ciljem da vrši popularizaciju, razvoj i primenu logistike kao interdisciplinarne nauke koja danas ima veliki  značaj u domenu materijalne proizvodnje, trgovine, distribucije materijala, gotovih proizvoda i skladištenja podržanu  informatizacijom celokupnog procesa lanca snabdevanja uopšte.

NAGRADE, PRIZNANJA (udruženja ili pojedinih članova udruženja)

 

Udruženje je još na početku razvoja i omasovljavanja svoga članstva.

REALIZOVANI PROJEKTI (naziv projekta i donator)

Učešće u IPA projektu : prekogranična saradnja u oblasti  obrazovanja  „REFERENTA ZA LOGISTIKU“.
Nadalje, obzirom da se radi o veoma mladom Udruženju aktivnosti su koncentrisane na planiranje delovanja za naredni
period.

MANIFESTACIJE, AKCIJE, itd. ORGANIZOVANE OD STRANE UDRUŽENJA

 

Od jeseni 2011 započeće ozbiljnije ativnosti nakon konsolidacije članstva i usaglašavanja planova.

PARTNERSTVO ILI ČLANSTVO U ASOCIJACIJAMA, INSTITUCIJAMA

 

U toku su pregovori o partnerstvu sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.